Waiki

Waiki
Jonathan Gatica 2015 Animales en la Vía

Waiki

-

Canciones

1. Waiki
2. Cobque
3. Piuke
4. Akun wenumapu
5. Primitivo
6. Cuarentena